Posted by Unknown on 23:02 with No comments
กฎหมาย ระเบียบ และประกาศ (กรอ.)
1.  พระราชบัญญัติคงคลัง พ.ศ.2491 


2.  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา

•  พ.ศ. 2549 

•  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 

•  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550  

•  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 

•  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552 

•  (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555 

•  (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2556  

•  (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2557  
 

3.  หนังสือมอบอำนาจ คณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา 
 

4.  ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนสำหรับนิสิตหรือนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

•  พ.ศ.2557 

•  พ.ศ.2556 

•  พ.ศ.2556 

•  พ.ศ.2555 


•  พ.ศ. 2552(ฉบับที่ 3) 

•  พ.ศ. 2551(ฉบับที่ 2) 
•  พ.ศ. 2550 
•  พ.ศ. 2549(ฉบับที่ 2) 

•  พ.ศ. 2549 

 
 
5.  ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่องวิธีการและระยะเวลาการชำระคืนทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต  (กรอ.) 

•  พ.ศ. 2557 

•  พ.ศ. 2556 

•  พ.ศ. 2555  

•  พ.ศ. 2554 
 

6.  ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่องการกำหนดหน้าที่วิธีปฏิบัติและความรับผิดชอบ ของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต(กรอ.)

•  ปีการศึกษา 2557 

•  ปีการศึกษา 2556  

•  ปีการศึกษา 2555 

 
7.  ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา  เรื่อง  กำหนดหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนสำหรับนิสิตหรือนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

 
•  ปีการศึกษา 2557 

•  ปีการศึกษา 2556  

•  ปีการศึกษา 2555  

•  ปีการศึกษา 2552 

•  ปีการศึกษา 2551 

 
8.  ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง การกำหนดหน้าที่ของผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม 

9.  ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง การกำหนดธนาคารผู้ทำหน้าที่บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม 

10.  ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง การมอบอำนาจการดำเนินงานเกี่ยวกับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน  

      ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง การมอบอำนาจการดำเนินงานเกี่ยวกับทุนการศึกษา
      แบบต้องใช้คืน (ฉบับที่ 2)